Etik i koranen

Förutom de lagar avslöjats genom GUD som var avsedda att styra våra liv, har Koranen också en indikerade lista över "etikett" som vi uppmanas som muslimer hur vi ska bete oss och vara goda exempel, genom att följa denna listan stärker ens själ och dyrkan till Gud ännu mer.

"Denna läsning (Koran) leder till den bästa vägen, och ger goda nyheter till de troende som för ett rättfärdigt liv, om att de förtjänat en stor belöning." (17: 9)

Nedanstående lista är vad Gud uppmanar oss till hur vi ska bete oss som rättfärdiga muslimer "höra och lyda" för att det kommer att leda till lycka för alla inblandade.

Svara alltid en "hälsning":

"När hälsade med en hälsning, ska ni besvara med en bättre hälsning, eller åtminstone med en likvärdig. GUD bedömer alla ting." (4:86)

O ni som tror, om ni slår ett slag för GUDs sak måste ni vara helt säkra. Säg inte till den som erbjuder er fred, "Du tror inte," i strävan efter denna världens byten..." (4:94)

Säg alltid "bra" saker:

"Ser ni inte att GUD citerat exempel på ett gott ord som ett bra träd vars rot är stadigt förankrat, och vars grenar sträcker sig högt på himlen. Det avger sin skörd varje säsong, som utformat av dess Herre. GUD citerar således exemplen för människorna, så att de kan ta sig i akt. " (14: 24-25)


Vara "Ödmjuk", och tala "lätt":

"Gå ödmjukt och sänk din röst, är den fulaste rösten åsnans röst." (31:19)

Bjud in till GUD med visdom och vänlighet:

Du ska bjuda in till din Herres väg med visdom och vänlig upplysning, och diskutera med dem på bästa möjliga sätt. Er Herre vet bäst vem som avvikit från Hans väg, och Han vet bäst vilka som är vägledda. (16:125)

Det var nåd från GUD att du blev medlidsam gentemot dem. Om du varit hård och elakhjärtad skulle de ha övergivit dig. Ha därför överseende med dem, be om förlåtelse för dem, och rådfråga dem. När du väl fattat ett beslut, genomför din plan och lita på GUD. GUD älskar de som litar på Honom.* (3:159)

Var snäll till dina föräldrar:

Er Herre har fastställt att ni inte ska dyrka någonting annat än Honom, och att era föräldrar ska hedras. Så länge en eller båda av dem lever, ska ni aldrig säga "Äh" till dem (minsta gest av irritation), ej heller ska ni skrika åt dem; ni ska behandla dem älskvärt.
Och sänk ödmjukhetens och godhetens vingar mot dem, och säg, "Min Herre, förbarma Dig över dem, för de har uppfostrat mig sedan jag var spädbarn." (17:23-24)

Motarbeta ilskan och förlåta:

som ger till välgörenhet under goda liksom dåliga tider. De förtrycker ilska och har överseende med människorna. GUD älskar de barmhärtiga. (3:134)

Kontra det onda med det goda:

De söker ihärdigt sin Herre, iakttager Kontaktbönerna (Salat), spenderar från våra gåvor till dem i hemlighet och öppet, och de bemöter ondska med godhet. Dessa har förtjänat den bästa boningen.(13:22)

Ett bra svar och ett dåligt svar är inte likvärdigt. Använd det bästa möjliga svaret. På så sätt kan den som brukade vara er fiende bli er bästa vän. (41:34)

Säg inte dåliga saker:
Och exemplet på det dåliga ordet är det av ett dåligt träd, som huggits av på marknivå; utan rötter att hålla det upprätt. (14:26)

Inte vara ARROGANT ej heller högfärdig:
"Du ska inte behandla människorna arrogant, ej heller ska du färdas högfärdigt på jorden. GUD älskar inte de arroganta som skryter. (31:18)

Ägnar sig inte åt "okunnig" prat:
De som dyrkar den Nådigaste är de som träder varsamhet på jorden, och när de okunniga talar till dem yttrar de endast frid.
(25:63)

Förbanna INTE idolerna:
Förbanna inte idolerna de sätter upp vid sidan av GUD, så att de inte hädar och förbannar GUD av okunnighet. Vi har smyckat alla gruppers gärningar i deras ögon. Slutligen återvänder de till sin Herre, då Han informerar dem om allt de har gjort. (6:108)

INTE göra narr av andra, eller kalla dem namn:

O ni som tror, inga människor ska förlöjliga andra människor, för de kanske är bättre än dem. Ej heller ska några kvinnor förlöjliga andra kvinnor, för de kanske är bättre än dem. Ej heller ska ni håna varandra, eller driva med era namn. Att återgå till syndighet efter att ha uppnått tro är verkligen ondskefullt. De som inte ångrar sig efter det, är de som överträder. (49:11)

INTE vara misstänksam, eller spionera på varandra, eller baktala:

O ni som tror, om en ond person kommer med några nyheter till er, ska ni först utreda, så ni inte gör er skyldiga till orättvisa gentemot vissa människor, av okunnighet, och därefter blir ledsna och ångerfulla för det ni gjort. (49:6)

O ni som tror, ni ska undvika all misstänksamhet, för till och med bara lite misstänksamhet är syndigt. Ni ska inte spionera på varandra, ej heller ska ni baktala varandra; det är lika avskyvärt som att äta köttet av er döda bror. Ni hyser verkligen avsky mot detta. Ni ska iakttaga GUD. GUD är Frälsaren, Barmhärtigast. (49:12)

INTE vara "rasistiskt":

O människor, vi skapade er från samma man och kvinna, och gjorde er till distinkta folk och stammar, så att ni ska kunna känna igen varandra. De bästa bland er i GUDs ögon, är de mest rättfärdiga. GUD är Allvetande, Medveten. (49:13)