Dua med Gud 2

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste

Vår Herre är himmlarnas och jordens Herre. Vi kommer aldrig att dyrka någon annan gud vid sidan av Honom. Gjorde vi det, skulle vi verkligen ha gått vilse

3.192. "Vår Herre, de Du överlämnar till Helvetet är de Du försakat. Sådana syndare har ingen som hjälper dem.

193. "Vår Herre, vi har hört en uppmanare kalla till tro, förkunnande; 'Ni ska tro på er Herre,' och vi har trott. Vår Herre, förlåt oss våra överträdelser, lindra våra synder, och låt oss dö som rättfärdiga troende.

194. "Vår Herre, ös över oss de välsignelser Du lovat oss genom Dina budbärare, och försaka oss inte på Återuppståndelsens Dag. Du bryter aldrig ett löfte."

8. "Vår Herre, låt inte våra hjärtan tveka nu när Du har väglett oss. Ös Din nåd över oss; Du är Beviljaren.

Vår Herre, förlåt oss våra synder och våra överträdelser, stärk vårt fotfäste och ge oss seger över de icke troende."

40:7Vår Herre, Din nåd och Din kunskap omfattar alla ting. Förlåt de som ångrar sig och följer Din väg, och bespara dem Helvetets straff.

8. "Vår Herre, och ge dem tillträde till Edens trädgårdar som Du lovat dem och de rättfärdiga bland deras föräldrar, makar, och barn. Du är den Allsmäktige, Visast.

18:10 Vår Herre, ös Din nåd över oss och välsigna allt vi gör med Din vägledning."

2:201 Vår Herre, ge oss rättfärdighet i denna världen, och rättfärdighet i Livet Efter Detta, och bespara oss Helvetets straff."

25:74 Vår Herre, låt våra makar och våra barn vara en källa av glädje för oss, och låt oss vara i det främsta ledet av de rättfärdiga."

59:10 Vår Herre, förlåt oss och våra bröder som kom före oss till tron, och låt inte våra hjärtan hysa något hat gentemot de som trodde. Vår Herre, Du är Ömsint, Barmhärtigast."

60:4 Vår Herre, vi litar på Dig, och underkastar oss Dig; till Dig är det slutliga ödet.

7:23 Vår Herre, vi har kränkt våra själar, om Du inte förlåter oss och har nåd över oss kommer vi att vara förlorare."

14:38. "Vår Herre, Du vet vad vi döljer och vad vi tillkännager - ingenting är dolt från GUD på jorden, ej heller i himmlarna.

2:286 Vår Herre, fördöm oss inte om vi glömmer eller om vi gör misstag. Vår Herre, skydda oss från att häda emot Dig som de före oss har gjort. Vår Herre, skydda oss från att synda tills det blir för sent för oss att ångra oss. Ha överseende med oss och förlåt oss. Du är vår Herre och Mästare. Bevilja oss seger över de icke troende människorna.

7:89 Vår Herres kunskap omfattar alla ting. Vi har förlitat oss på GUD. Vår Herre, ge oss en bestämd seger över vårt folk. Du är den bäste hjälparen.

14:40 "Min Herre, gör mig till en som ständigt iakttaer Kontaktbönerna (Salat), mina barn likaså. Vår Herre, jag ber dig, besvara mina böner.

Dua med Gud

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste!

Vi söker vår tillflykt hos dig vår Gud, från satan den förkastade, vi söker skydd hos dig vår Gud!

Vår Kung, vår Gud! Vår plikt, lojalitet, seder för dyrkan, våra liv och vår död är all tillägnad till endast dig vår Gud. Du som är vårt ljus, du som är vår styrka! Öppna upp vårat bröst för ditt ljus!


Det är endast dig vi söker, det är endast dig vi vill göra nöjd! För vår bästa lön kommer från dig! Du som är den sanna kärleken, den sanna lyckan! Du som täcker alla våra behov. Du som har skapat oss till att dyrka endast dig vår Gud. Vår själ törstar efter dig, vår själ behöver endast dig. Du som alltid ger oss, du som alltid stöttar oss som en sann Vän, som en sann Herre.
Vi ser din makt, vi ser din härlighet! Endast Dig vi vill prisa, endast Dig söker vi till. All prisning, all ära tillhör endast Dig o vår Herre. Vi älskar Dig mer än allt annat, Du betyder för oss mer än allt annat! Prisad vare vår Gud. Du är vår kärlek, Du är vår styrka, Du som alltid är oss nära!
Vi tillhör endast hos Dig och till Dig kommer vi att återvända till. Vi hör och lyder Dig vår Gud. Led oss på den raka vägen till Dig, och lär oss den bästa vägen till Dig vår Gud, och lära känna Dig mer så vi må komma Dig närmare och närmare!
I vår ensamhet minns vi Dig, bland folk minns vi dig. Du är Den som vi alltid minns och håller oss alltid närmast! Du vår Herre som är vårt allt! Det finns ingen annan gud än Dig vår Gud. Prisad vare Dig vår Gud för allt, tack så mycket vår Gud för allt! Det går inte beskriva med ord hur tacksamma vi är för Dig! Prisad vare dig vår Gud <3

Bönen

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Prisad vare Dig vår Herre, universums Herre

Domedagens Härskare

Endast Dig dyrkar vi vår Gud, Endast Dig ber vi om hjälp

Vägled oss på den rätta vägen till Dig,
Vägen som följs av de Du välsignat; ej på vägen av de som förtjänat vrede, ej heller av de som avviker.

Prisad vare Gud den Högsta!! Prisad vare Gud den Högsta!

Allting i himmlarna och på jorden prisar dig vår GUD, Du är den Allsmäktige, den Visaste.

Himmlarnas och jordens herravälde tillhör Dig vår Gud. Du kontrollerar liv och död, och Du är Allsmäktig.

Gud Du är Alfa och Omega. Du är den Yttersta och den Innersta. Du är fullt medveten om alla ting.

Du är Den som skapade himmlarna och jorden på sex dagar,* och antog sedan all auktoritet.

Du är med oss vart vi än må vara. Du vår Herre Ser allt vi gör.

Himmlarnas och jordens herravälde tillhör Dig. Alla ting kontrolleras av Dig vår Herre.

Du smälter samman natten med dagen, och smälter samman dagen med natten. Du är fullt medveten om de innersta tankarna.

Du är den Ende GUDen; det finns ingen annan gud än Dig vår Gud. Vår Gud Som Känner till alla hemligheter och tillkännagivelser. Han är Den Nådigaste, Barmhärtigast.

Du är den Ende GUDen; det finns ingen annan gud än Dig vår Gud. Kungen, den Heligaste, Friden, den Trognaste, den Överlägsne, den Allsmäktige, den Mäktigaste, den Ärbaraste. Prisad vare GUD; överlägsen behov av några partners.

Du är den Ende GUDen; Skaparen, Grundaren, Formgivaren. Alla dem vackraste namnen tillhör Dig vår Gud. Prisar Dig gör allting i himmlarna och på jorden. Gud Du är den Allsmäktige, Visast.

All prisning tillhör GUD; himmlarnas Herre, jordens Herre, universums Herre.

Prisad vare Dig vår Gud; Du som är himmlarnas och jordens Herre, Herren med det fantastiska herraväldet,

All makt i himmlarna och på jorden tillhör Honom. Han är den Allsmäktige, Visast.

Du är Den Ende som är gudomlig i himlen och gudomlig på jorden. Vår Gud Du är den Visaste, den Allvetande.

Upphöjd Över Allt Annat är Du vår Gud som besitter all makt i himmlarna och på jorden, och allting däremellan. Hos Dig finns kunskapen om Timmen (världens ände), och till Dig kommer vi att återvända till.

Prisar GUD gör allting i himmlarna och allting på jorden. Allt herravälde tillhör Honom, och alla lovord tillhör Honom, och Han är Allsmäktig.

Han är Den som skapade er, GUD Ser absolut allt ni gör.

Han skapade himmlarna och jorden för ett specifikt syfte,* formgav er och fulländade er design, till Honom är sedan det slutliga ödet.

Han känner till allting i himmlarna och på jorden. Och Han är medveten om allt ni döljer och allt ni tillkännager. GUD är fullt medveten om de innersta tankarna.

Du är den Enda Guden, Den Absolute Guden
Du har ingen början Du har ingen slut
det finns ingenting som kan liknas vid dig vår Gud.

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Säg, "Jag söker skydd hos gryningens Herre.

Från det onda bland Hans skapelser.

Från det onda i mörkret när det faller.

Från det onda hos bråkmakarna.

Från det onda hos de avundsjuka när de avundas."


Säg, "Jag söker skydd hos människornas Herre.

Människornas Kung.

Människornas gud.

Från det onda av lömska viskningar.

Som viskar in i människornas bröst.

Vare sig de är av jinner eller människor."

Min Herre, vägled mig till att vara tacksam över de välsignelser Du givit mig och mina föräldrar, och till att göra de rättfärdiga verk som förnöjer Dig. Av Din nåd, låt mig få vara bland Dina rättfärdiga tjänare." <3 <3 <3 <3 <3 <3


Prisad vare GUD som aldrig fått en son, ej heller har Han någon partner i Sitt kungadöme, ej heller behöver Han en medhjälpare utav svaghet,