Dua med Gud 2

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste

Vår Herre är himmlarnas och jordens Herre. Vi kommer aldrig att dyrka någon annan gud vid sidan av Honom. Gjorde vi det, skulle vi verkligen ha gått vilse

3.192. "Vår Herre, de Du överlämnar till Helvetet är de Du försakat. Sådana syndare har ingen som hjälper dem.

193. "Vår Herre, vi har hört en uppmanare kalla till tro, förkunnande; 'Ni ska tro på er Herre,' och vi har trott. Vår Herre, förlåt oss våra överträdelser, lindra våra synder, och låt oss dö som rättfärdiga troende.

194. "Vår Herre, ös över oss de välsignelser Du lovat oss genom Dina budbärare, och försaka oss inte på Återuppståndelsens Dag. Du bryter aldrig ett löfte."

8. "Vår Herre, låt inte våra hjärtan tveka nu när Du har väglett oss. Ös Din nåd över oss; Du är Beviljaren.

Vår Herre, förlåt oss våra synder och våra överträdelser, stärk vårt fotfäste och ge oss seger över de icke troende."

40:7Vår Herre, Din nåd och Din kunskap omfattar alla ting. Förlåt de som ångrar sig och följer Din väg, och bespara dem Helvetets straff.

8. "Vår Herre, och ge dem tillträde till Edens trädgårdar som Du lovat dem och de rättfärdiga bland deras föräldrar, makar, och barn. Du är den Allsmäktige, Visast.

18:10 Vår Herre, ös Din nåd över oss och välsigna allt vi gör med Din vägledning."

2:201 Vår Herre, ge oss rättfärdighet i denna världen, och rättfärdighet i Livet Efter Detta, och bespara oss Helvetets straff."

25:74 Vår Herre, låt våra makar och våra barn vara en källa av glädje för oss, och låt oss vara i det främsta ledet av de rättfärdiga."

59:10 Vår Herre, förlåt oss och våra bröder som kom före oss till tron, och låt inte våra hjärtan hysa något hat gentemot de som trodde. Vår Herre, Du är Ömsint, Barmhärtigast."

60:4 Vår Herre, vi litar på Dig, och underkastar oss Dig; till Dig är det slutliga ödet.

7:23 Vår Herre, vi har kränkt våra själar, om Du inte förlåter oss och har nåd över oss kommer vi att vara förlorare."

14:38. "Vår Herre, Du vet vad vi döljer och vad vi tillkännager - ingenting är dolt från GUD på jorden, ej heller i himmlarna.

2:286 Vår Herre, fördöm oss inte om vi glömmer eller om vi gör misstag. Vår Herre, skydda oss från att häda emot Dig som de före oss har gjort. Vår Herre, skydda oss från att synda tills det blir för sent för oss att ångra oss. Ha överseende med oss och förlåt oss. Du är vår Herre och Mästare. Bevilja oss seger över de icke troende människorna.

7:89 Vår Herres kunskap omfattar alla ting. Vi har förlitat oss på GUD. Vår Herre, ge oss en bestämd seger över vårt folk. Du är den bäste hjälparen.

14:40 "Min Herre, gör mig till en som ständigt iakttaer Kontaktbönerna (Salat), mina barn likaså. Vår Herre, jag ber dig, besvara mina böner.