Will power

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste

7:19 men närma er inte detta träd, så att ni inte faller i synd."

Det trädet som Adam och hans fru inte fick närma sig representerar vårt dagliga liv, där Gud säger till oss vad som är bäst för oss att hålla oss undan för och komma närmare Gud.

Det vi människor saknar är oftast vilje styrka (Will power) därför är det en av anledningen till att vi är så svaga. Det är också därför människan är så lätt beroende av olika saker och har svårt att ta sig ut ur det. Beroende behöver inte betyda man är beroende av alkohol, droger, shopping, sociala etc. Utan beroende kan vara också att man söker bekräftelse (värdighet) hos andra, man söker tryggheten hos andra, man vill känna sig *snygg* (egoismen) osv. Beroende kan vara av alla olika slags former.
Själva orsaken till all beroende är en enda orsak och det är rädslan för tomheten.


[7:17] Jag kommer att komma till dem framifrån, och bakifrån, och från deras högra sida och deras vänstra sida, och Du kommer att se att de flesta av dem är otacksamma."

7:27 låt inte djävulen lura er som han gjorde när han orsakade vräkningen av era föräldrar från Paradiset, och avlägsnandet av deras kläder för att avslöja deras kroppar. Han och hans trupp ser er, fast ni ser inte dem. Vi utser djävlarna till följeslagare för de som inte tror.

Människan låter sig bli lurad som Adam och hans fru blev.

Därför säger Gud detta till satan den förkastade

[15:40] "Förutom de ibland Dina dyrkare som är fullständigt hängivna endast Dig."

[15:41] Han sa, "Detta är en lag som är okränkbar.

[15:42] "Du har ingen makt över Mina tjänare. Du har endast makt över de som överträder, de som följer dig.

Det betyder inte för man har låg will power redan idag så är det kört, utan man kan alltid träna upp ens will power med Guds hjälp. Det gör man genom att prioritera vad som får en att komma närmare Gud och att man verkligen satsar fullt hjärtat. Man tar även bort det som får en att komma bort ifrån Gud.

Profeterna och budbärarna var starka i tro till Gud just för dem hade en stark will power, dem satsade helt hjärtat för Gud och tog bort saker och ting som fick dem komma bort från Gud och istället applicerade det som fick dem att komma närmare Gud.

Med stark will power, man kommer och känna sig som en helt annan människa och så nära Gud det bara går (total underkastad). Alla kan klara av det, det bara gäller att jobba hårt, och hårt arbete ger alltid god resultat i slutändan <3

Frid och kärlek va med er allihop.

Dyrkan

[11:112] Fortsätt därför på vägen du ålagts följa, tillsammans med de som ångrat sig med dig, och överträd inte. Han Ser allt ni gör.

Det är så lätt för oss människor att vi tappar oss själva på vägen när vi vill komma till ett mål. Det kan vara olika mål, det behöver inte bara betyda vägen till vår Herre.
Det är en sak som vi människor saknar stort och det är tålamod.
Vad betyder att ha tålamod?
Tålamod betyder för en att vara fri med Gud, har man tålamod så har man stor taqwa (Gudsfruktan) med allt. Tålamod ger oss (Självdisciplin, man lever för nuet, man är tacksam till Gud i varje sekund, man är lycklig med Gud)
Det är så ofta Gud uppmanar oss till att vara ihärdiga och att aldrig avvika från vägen och hålla oss i Guds rep.

[3:103] Ni ska klamra er fast vid GUDs rep, allihop, var inte åtskilda. Ni ska minnas GUDs välsignelser över er - ni brukade vara fiender och Han förenade era hjärtan. Av Hans nåd blev ni bröder. Ni stod på kanten av en eldgrop och Han räddade er från den. GUD förklarar på så sätt Sina uppenbarelser för er, så att ni ska kunna vägledas.

Tiden går så himla snabbt, även om vi känner att tiden kan gå sakta i visa tillfällen.

Gå alltid med en stor vision och tänk stort! Ha en stor dröm och se vart ditt mål är! Ge aldrig upp någonsin, för varje dyrkan av Gud du gör för Gud får dig att komma närmare Gud, glöm aldrig det!

Ett exempel. Träning på gymmet. Ju mer man tränar på gymmet och äter bra kost desto starkare och hälsosammare blir man, det är precis samma sak med vår Herre. Ju mer man dyrkar Gud desto mer får tillbaka av Gud och inshallah kommer man komma till paradiset <3
Glöm aldrig att Gud alltid ser vår dyrkan till Honom.

Frid och kärlek va med er allihop må Gud besvara våra böner som förnöjer Honom som mest

Enligt Koranen ska muslimer (de som är underkastade till Gud) uppmuntra till det som är vettigt och förhindra det som är avskyvärt (Koranen 3:110).

Tyvärr stämmer inte detta överens med den bild av muslimer som många i dagens samhälle har.

Många som identifierar sig som muslimer följer tyvärr inte de riktlinjer som Gud har satt upp för hur vi ska bete oss.

Så hur beskrivs de tjänare som Gud är nöjd med i Koranen?

Här har vi samlat en del av de egenskaper som vi uppmanas att eftersträva. Inom parentes har vi angett verserna i Koranen som beskrivningarna är tagna ifrån, kapitel- och versnummer och uppmanar dig att kolla upp dessa själv.

ÖDMJUKA:

–De går på jorden med ödmjukhet. (25:63)

–De vill inte bli upphöjda. (28:83)

–De är inte självkära och arroganta. (4:36)

–De skryter inte. (57:23)

–De dämpar sin röst. (31:19)

DEDIKERADE TILL GUD:

–De minns Gud mycket. (26:227)

–De lyder Gud och hans budbärare och de struntar inte i budskapet när de hört det. (8:20)

–De håller fast vid Guds bok. (7:170)

–De älskar Gud mer än allt annat. (2:165)

–När Gud nämns blir deras hjärtan aktsamma. (8:2)

–Deras hjärta finner ro och tillfredsställelse när de minns Gud. (13:28)

–De är tacksamma till Gud och uppskattar hans välsignelser. (16:114)

–De upprätthåller salat (kontaktbönen) för att minnas Gud (4:103) kontinuerligt (70:23) och vördnadsfullt. (23:2)

–De upprätthåller inte bönen för att visa upp sig inför andra, medan de knappt minns Gud. (4:142)

–De åkallar inte någon annan gud vid sidan av Gud. (25:68)

–De påstår inte att saker är haram (förbjudet) som inte Gud har gjort haram. (16:116)

DOM GÖR GOTT:

–De är bland de främsta med att göra gott och skyndar sig till det. (23:61)

–De strävar för Guds sak och är inte rädda för att bli kritiserade. (5:54)

–De vill inte slippa att sträva med sin egendom och liv (9:44) utan blir tvärtom ledsna om de inte kan hitta något att bidra med. (9:92)

UPPMUNTRAR TILL DET GODA:

–De uppmuntrar varandra till tålamod, barmhärtighet (90:17) och sanningen. (103:3)

–De är de bästa av alla samhällen, uppmuntrar till det som är vettigt och hindrar det som är avskyvärt. (3:110)

RÄTTVISA:

–De står upp för rättvisa, även om det är till nackdel för dem själva, deras föräldrar eller en närstående, oavsett om det gäller en fattig eller rik person. (4:135)

–De låter inte hat hindra dem från att vara rättvisa. (5:8)

–De dömer rättvist (5:42) och de dömer med det Gud har uppenbarat. (5:49)

–De ger inte mutor. (2:188)

–De ger inte falska vittnesmål. (25:72)

–De är rättvisa i handel, ger andra det de förtjänar och försöker inte lura andra. (7:85)

–De lägger inte beslag på andras egendom orättvist. (2:188)

–De blandar inte sin tro med orättvisa och förtryck. (6:82)

–De befriar människor från slaveri. (90:13)

GODA MEDMÄNNISKOR:

–De är goda mot sina föräldrar, närstående, föräldralösa, nödställda, både nära och avlägsna grannar, mot människor i deras sällskap och vid deras sida, mot den resande främlingen och mot personer som de har auktoritet över. (4:36)

–De är tacksamma till sina föräldrar (31:14) och visar inte irritation till dem. (17:23)

–De är milda och förlåtande med sina partners och barn. (64:14)

–De talar fint till människor. (2:83)

–De säger inte dåliga saker öppet förutom om de har blivit förtryckta. (4:148)

–De kallar inte andra med elaka smeknamn, gör narr av eller förolämpar dem. (49:11-12)

–De är inte misstänksamma och spionerar inte. (49:12)

–De baktalar inte. (49:12)

–När någon hälsar på dem hälsar de tillbaka minst lika fint. (4:86)

–De avundas inte privilegier som Gud har gett andra utan ber istället Gud att välsigna dem med privilegier. (4:32)

TÅLMODIGA:

–De har tålamod med det som drabbar dem. (22:35)

–De är tålamodiga under lidande, svårighet och i stunder av påfrestning. (2:177)

–De är tålamodiga när folk säger sårande saker till dem. (3:186)

–De sätter sin tillit till Gud. (29:59)

–När svårighet drabbar dem säger de “vi tillhör Gud och till honom återvänder vi”. (2:156)

DOM GER TILL VÄLGÖRENHET:

–De ger till välgörenhet dagtid och nattetid, i hemlighet och öppet. (2:274)

–De ger till välgörenhet i svåra tider och i goda tider. (3:134)

–När de ger till välgörenhet är de varken snåla eller slösaktiga. (25:67)

–De säger inte sårande saker efter att de gett någon välgörenhet eller påminner om att de har gett välgörenhet. (2:262)

–De ger inte till välgörenhet för att visa sig för människorna. (2:264)

–De ger till välgörenhet för att söka Guds förnöjelse (2:265) och för att rena sig själva och förväntar sig inte något tillbaka från den de ger till (92:19), inte ens ett tack. (76:9)

–De ger till välgörenhet av det som de själva älskar (3:92) och väljer inte ut det dåliga att ge till välgörenhet, sådant som de själva inte skulle vilja ta emot. (2:267)

FRIDFULLA:

–De vill ha fred med den som önskar fred. (8:61)

–När en okunnig person tilltalar dem svarar de med frid. (25:63)

–De håller tillbaka sin vrede. (3:134)

–De motverkar onda handlingar med goda handlingar. (13:22)

–De försvarar sig mot dem som angriper dem men de ger sig inte på andra. (2:190)

TOLERANTA:

–De tvingar inte andra att tro på Guds uppenbarelser. (10:99)

–De ger andra frihet att utöva sin religion. (109:6)

–De argumenterar inte med dem som följer andra skrifter från Gud förutom på bästa sätt och de framhäver att de tror på samma Gud. (29:46)

–De har tålamod med dem som säger att det som profeten kommit med är lögn och ignorerar dem artigt. (73:10)

–Om folk förlöjligar Guds uppenbarelser så tar de avstånd genom att inte sitta med dem tills de byter samtalsämne. (4:140)

HAR HÖG INTIGRITET:

–De håller sina löften. (2:177)

–De tar hand om sina åtaganden och det de blivit anförtrodda med. (23:8)

–De gör som de säger. (61:3)

AKTAR SIG FÖR DÅLIGA HANDLINGAR:

–De undviker de stora synderna och oanständighet. (42:37)

–När de får en ond impuls minns de Gud och blir medvetna. (7:201)

–När de gjort något oanständigt eller kränkt sig själva minns de Gud, ber om förlåtelse och fortsätter inte att göra samma fel när de blivit medvetna om det. (3:135)

–De fruktar Guds straff för onda handlingar. (13:21)

–De dubbelkollar information som kommer till dem för att inte orsaka skada för andra. (49:6)

–De sprider inte rykten. (24:16)

–De väljer att undvika synd även om det för med sig svårigheter för dem. (12:33)

HAR SJÄLVRESPEKT:

–De undviker meningslöst prat (23:3) och när de kommer i kontakt med meningslöst prat uppför de sig med självrespekt. (25:72)

–De står upp mot förtryck de utsätts för. (26:227)

–De är bestämda och principfasta gentemot förnekarna av Guds budskap. (48:29)

FÖLJER INTE SINA LUSTAR:

–De dämpar sina blickar. (24:30–31)

–De har bara sex inom äktenskapet. (24:33)

–De är inte otrogna. (25:68)

FÖRLÅTANDE:

–De förlåter när de blir arga. (42:37)

–De ursäktar människorna. (3:134)

REFLEKTERANDE:

–De minns Gud stående, sittande och liggande, funderar över skapelsen av himlarna och jorden och är medvetna om att Gud inte har skapat allt i onödan. (3:191)

–De ser tecken i skapelsen och universum. (45:3)

–De dedikerar sina nätter till att vördnadsfullt minnas Gud. (25:64)

–De tänker på att de kommer att möta sin herre och återvända till honom. (2:46)