I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste !

3:134 Those who spend in the prosperity, and (in) the calamity, and the suppressing the anger/rage , and the forgiving/pardoning on the people, and God loves the good doers.

3:135 And those who when they commit an indecency or do injustice to their souls remember Allah and ask forgiveness for their faults-- and who forgives the faults but Allah, and (who) do not knowingly persist in what they have done.

3:136 Their recompense is forgiveness from their Lord, and gardens with flowing streams; they abide therein forever. What a blessed reward for the workers!

För att kunna spendera under motgång och under medgång behöver man övervinna sin snålhet (ego), för att trycka ner ens ilska och ursäkta kräver att man går emot sitt ego. Gud älskar de som gör det.

De gör fel och de minns Gud och ÅNGRAR sig, och nu när de vet att det de gjorde tidigare var fel fortsätter de inte med att göra det. De slutar upp med det och ändrar sig till det bättre.

För att klara av att göra allt det här så behöver man JOBBA HÅRT på sig själv, fokusera sig FRÄMST på vad man själv gör och inte lägga allt för mycket fokus på vad andra gör. Gud säger till oss när någon gör fel mot en, ursäkta och trycka ner sin ilska (finns undantag, t.ex. krig men om de önskar fred så ska man också ta sig till fred), man ska fokusera sig på att själv göra det som är rätt även om alla runt om en gör fel.

Ditt hårda arbete på dig själv är det som är nyckeln till paradiset. Placera alltid det som gör Gud nöjd framför ditt ego.

2:207 And among men is he who sells himself to seek the pleasure of Allah; and Allah is Affectionate to the servants.

.

Gud lär oss att vi är skapta olika och att det finns självklart en mening bakom det. Gud vill se hur vi människor kan respektera varandra trots våra olikheter.

[30:22] Och till Guds under hör skapelsen av himlarna och jorden och skillnaderna mellan er i språk och hudfärg. I detta ligger helt visst budskap till de insiktsfulla. 

[49:13] Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra.

[49:13]Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt. 

Tänk dig att Gud har format dig enligt Guds vilja.

[3:6] Det är Gud som formar er i moderlivet enligt Sin vilja. Det finns ingen annan gud än Han, den Allsmäktige, den Vise. 

Därför bör vi komma ihåg att Gud lär oss att tilltala varandra med respekt, men även acceptera varandras olikheter och inte kritisera varandras utseenden.

Vi bör vara tacksamma och acceptera oss själva precis så som Gud har skapat oss. 💛 Framförallt bör vi komma ihåg att Gud älskar dom vars Gudsfruktan är djupast som Gud säger i vers 13 Kapitel 49

Inför Gud är inte yrke, utbildning eller nån slags status det viktigaste utan den som älskar Gud mest och följer Guds ord väger mest inför Gud.

Black Friday

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste

Denna helgen är det black friday runt om i världen som vi har märkt. Där folk trängs, slåss över materiella saker och tyvärr i visa fall så har det förekommit dödsfall.

75:5 Men människan har en tendens till att bara tro på det han ser framför sig.

100:8 Han älskar materiella saker för mycket.

Gud gav mig en så fin visdom utav all detta, och den visdomen är att vi som troende ska vara så dedikerade till Gud hela tiden om inte mer,, varje minut av våra liv. Missförstå mig inte, inte på det beteendet utan vördnad till Gud med kärlek och frid. Där vi skyndar oss för att göra vår Herre som mest nöjd. Vi ska verkligen vara så tacksamma och så lyckliga över att vi har vår Herre! Med Gud har vi verkligen allt vi någonsin kan önska oss, prisad vare Gud vår mest underbaraste Herre och den enda Herren som gör allt för oss <3 och med den lyckan vi får av Honom är så enkel mashallah.

2:207 Sedan finns de som dedicerar sina liv för att tjäna GUD; GUD är medlidsam gentemot sådana dyrkare.

20:83. "Varför rusade du iväg från ditt folk, O Moses?"

20:84. Han sa, "De är inte långt bakom mig. Jag har rusat till Dig min Herre, för att förnöja Dig."

35:32. Vi förde skriften vidare från generation till generation, och vi lät vem vi än valde bland våra tjänare få den. Därefter kränkte en del av dem sina själar, andra upprätthöll den endast en del av tiden, medan andra var ivriga att verka rättfärdighet enligt GUDs vilja; det är den största triumfen.

Må Guds frid och kärlek vara med er alla och stärka er <3

Dikt

Gud är den som får havet att storma och kan regnbågen forma.

Han är den som får solen att skina och vinden att vina.

Han är den som får himlen att ändra färg och elden att komma från berg.

Han är den som får månen att lysa och vattnet att frysa.

Han är den som väcker grönskan på våren och släcker stjärnor med åren.