Vår kära Gud <3

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste!

Vi söker vår tillflykt hos dig vår Gud, från satan den förkastade, vi söker skydd hos dig vår Gud!

Vår Kung, vår Gud! Vår plikt, lojalitet, dyrkan, våra seder, våran liv och vår död är all tillägnad tll endast dig vår Gud. Du som är vårt ljus, du som är vår styrka! Öppna upp våran bröst för ditt ljus!

6:162. Säg, "Mina Kontaktböner (Salat) mina seder för dyrkan, mitt liv och min död, är alla tillägnade absolut endast GUD, universums Herre.

6:163. "Han har ingen partner. Detta är vad jag uppmanats tro, och jag är den förste att underkasta mig."

6:164. Säg, "Ska jag söka annat än GUD som herre, när Han är Herre över alla ting? Ingen själ drar nytta från annat än sina egna verk och ingen bär någon annans börda. Slutligen återvänder ni till er Herre, då Han informerar er om alla era tvister."

6:165. Han är Den som gjorde er till arvtagare av jorden, och Han upphöjde vissa av er över andra i rang, för att testa er enligt det Han givit er. Säkerligen, är er Herre effektiv på att verkställa straff, och Han är Förlåtare, Barmhärtigast.


Det är endast dig vi söker, det är endast dig vi vill göra nöjd! För vår bästa lön kommer från dig! Du som är den sanna kärleken, den sanna lyckan! Du som täcker alla våra behov. Du som har skapat oss till att dyrka endast dig vår Gud. Vår själ törstar efter dig, vår själ behöver endast dig. Du som alltid ger oss, du som alltid stöttar oss som en sann vän, som en sann Herre. Vi ser din makt, vi ser din härlighet! Endast dig vi vill prisa, endast dig söker vi till. All prisning, all ära tillhör endast dig o vår Herre. Vi älskar dig mer än allt annat, du betyder för oss mer än allt annat! Prisad vare vår Gud. Du är vår kärlek, du är vår styrka, du som alltid är oss nära! Vi tillhör endast hos dig och till dig kommer vi att återvända till. Vi hör och lyder dig vår Gud. Led oss på den raka vägen till dig, och lär oss den bästa vägen till dig vår Gud, och lära känna dig mer så vi må komma dig närmare och närmare! I vår ensamhet minns vi dig, bland folk minns vi dig. Du är Den som vi alltid minns och håller oss alltid närmast! Du vår Herre som är vårt allt! Det finns ingen annan gud än dig vår Gud. Prisad vare dig vår Gud för allt, tack så mycket vår Gud för allt! Det går inte beskriva med ord hur tacksamma vi är för dig! Prisad vare dig vår Gud <3


6:114. Ska jag söka annat än GUD som lagens ursprung, när Han har uppenbarat denna bok för er, fullt detaljerad?* De som fick skriften inser att den uppenbarats från er Herre, sanningsenligt. Ni ska inte hysa några tvivel.

115. Er Herres ord är fullständiga,* i sanning och rättvisa. Ingenting ska ersätta Hans ord. Han är Den Som Hör, den Allvetande.

117. Er Herre är fullt medveten om de som avviker från Hans väg, och Han är fullt medveten om de som är vägledda.

125. För den GUD vill vägleda, gör Han bröstet vidöppet för Underkastelse. Och den Han vill vilseleda, gör Han bröstet otåligt och ansträngt, likt den som klättrar mot skyn.* GUD placerar på så sätt en förbannelse över de som vägrar tro.

126. Detta är den raka vägen till er Herre. Vi har förklarat uppenbarelserna för människor som tar sig i akt.

127. De har förtjänat fridens boning hos sin Herre; Han är deras Herre och Mästare, som belöning för deras verk.

132. Alla kommer att uppnå en rang i förhållande till sina gärningar. Er Herre är aldrig omedveten om någonting de gör.

133. Er Herre är den Rike; besittare av all nåd. Om Han vill, kan Han avlägsna er och ersätta er med vem Han vill, precis som Han skapade er från andra människors avkomma.

134. Det som lovats er kommer att ske, ni kan aldrig undvika det.

135. Säg, "O mitt folk, gör ert bästa, vilket även jag kommer att göra. Ni kommer säkerligen att få veta vilka de yttersta vinnarna är." Utan tvivel, kommer de onda aldrig att lyckas.

Prövningar

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste!

Vi söker våran tillflykt hos dig vår Gud, du som är vår styrka, du som är vårt ljus! Öppna upp våra hjärtan för ditt ljus vår Herre!

Prövningar, är något som vi alla går igenom. Det kan vara stora och små prövningar. Prövning är något som inte ska tas som negativt, utan det ska tas som positivt. Du får en stor möjlighet av Gud för kunna växa inom dig själv, då menar jag riktiga du inom dig själv. Din själ. Även om man misslyckas för varje gång man prövas med samma prövning man oftast går igenom, så ge aldrig upp. Om man ger upp, hur ska man då kunna resa sig upp och fortsätta kämpa? Gud vill vi ska återvända till Honom. Till vem återvänder man om man inte fortsätter att kämpa? För varje gång man misslyckas så lär man sig någoting av det, även om man misslyckas ofta med samma sak. Hata dig aldrig för om man misslyckas, vi är bara människor. Vi har Gud, det ska kännas peace och kärlek för att man har Gud och inte tvärt om. Gud säger själv i koranen. Han önskar oss inte några svårigheter inom religionen. Så obeskrivlig snäll är Gud, prisad vare Gud.
Livet handlar inte om hur hårt du slår utan hur hårt du kan bli slagen och ändå fortsätter du framåt mot Gud, mot slutet av tunneln, där du ser ljuset! Eller du ser en vägg mellan dig och Gud man måste klättra upp för den, för komma över den prövningen.
Med smärta blir det framgång som Gud också säger. Man ska se prövning endast som jag sa en ära från Gud, för komma Honom närmare. Den prövningen är ingenting jämfört med vad Gud belönar en, vad Gud kommer ge dig den känslan av vinsten! Tålamod lönar sig alltid i slut ändan, även om det känns för långt, eller för tungt. Gud är alltid där med oss, prisad vare Gud den Högsta! Vi ska inte vara slavar efter våra prövningar utan vi ska vara tjänare åt endast Gud!

När profeten jesus blev frestad av satan den förkastade, (Markus 1:13) Varför avvisade profeten jesus frestelsen? Jo för profeten visste redan om vad den frestelsen gällde. Jesus hade redan beslutat sig för att alltid lyda sin Gud.

Johannes 6:38 Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill utan för att göra hans vilja som har sänt mig.


Psalm 139:23,24
Pröva mig, Gud, och känn mina tankar,
pröva mig och känn min oro,
se om min väg för bort från dig,
och led mig på den eviga vägen.

Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd hos endast Gud.


Må Gud va med er alla

Reflektera!

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste

Min Herre, jag söker skydd hos Dig från djävlarnas viskningar.

Och jag söker skydd hos Dig, min Herre, så att de inte kommer nära mig."

Vad är det vi människan lider av? Det är EGOT. Människan lider konstant av EGO, tyvärr. Det är något vi människor inte lägger så mycket märke till. Det är därför det är så mycket lidandet, så mycket hat, så mycket rasism, så mycket avundsjuka och så vidare. För EGOT vill ha ALLT för sig själv. Det var också för den delen satan den förkastade blev utslängd för. Den ansåg sig vara bättre än Adam, och ignorerade Guds direkta order. Den vill få oss att göra samma sak, allt för att gå emot Guds lagar. Det märker vi varje dag i vårt samhälle. Hur folk följer sina egon framför Gud. Folk som prioriterar sig själva först och för ha status, för kunna vara bättre än alla andra, för tjäna mer pengar för kunna bli upphöjd av andra människor, baktala om andra människor, göra dåliga verk, döma andra människor utan man ens känner dem. Man måste tänka så här, EGOT är som en svamp. Den attackerar en i visa fall, det är då man ska motverka det direkt med Guds ord. Till exempel, som jag använder mig av är reflektion för att motverka egot. Det har all tack vare Gud hjälpt mig så otrolig mycket och gör det fortfarande hela tiden. Det är som vi har en konstant inre Jihad inom oss själva. På vilket sätt reflekterar man? Jo om vi kollar här, till exempel: Egot kommer med en stark känsla att man är bättre än alla människor, så istället för att känna sig själv dålig över det, så reflekterar man då genom att fråga det, på vilket sätt är man bättre? Alla människor är bättre än mig, Gud är den enda som jag vill göra nöjd över. Man tar sin fokus på Gud, och när man börjar reflekterar emot det med Gud, då har man lyckats med Guds hjälp tatt bort egot från en och då har man mer och mer kontroll över det med Guds tillåtelse. Man måste kunna skilja vad som kommer från en och som inte kommer från en. För kunna döda EGOT ännu mer, följa Guds lagar och döda ens EGO som Gud säger i koranen. Varför uppmanar Gud oss till att minnas Honom hela tiden? Det får oss att komma närmare Gud, man blir starkare med Guds hjälp emot synder, och syndiga tankar som försöker ta över en.

Gud säger i koranen, dem troende tar den hårda vägen framför den lätta vägen. Det är lättare att tänka dåligt om andra, det är lättare att vara negativ som person, och se allt dåligt omkring sig, det är lättare att baktala om andra, det är lättare att göra dåliga verk, syndiga verk. Det är däremot hårdare att tänka positivare om allt, det är hårdare att motverka ondskan med godhet, att kunna förlåta andra, att kunna göra goda verk, att kunna följa Guds lagar. at kunna sprida godhet trots man möts av mörker, hjälpa sina medmänniskor. Dyrka Gud, minnas Gud. Det är den hårda vägen, att oavsett vad vilken än smärta man utsätter sig för man tar alltid Gud först! Att alltid vara evig tacksam till Gud oavsett vad. Gud har kontroll över alla ting! Valet är endast ditt! Antingen du väljer Gud eller inte!
*Happiness is submission to God*

38:73. Änglarna prostrerade, allesamman,

74. förutom Satan; han vägrade, var för arrogant, otacksam.

75. Han sa, "O Satan, vad hindrade dig från att prostrera inför det Jag skapat med Mina händer? Är du för arrogant? Har du gjort uppror?"

76. Han sa, "Jag är bättre än honom; Du skapade mig från eld, och skapade honom från lera."


2:268. Djävulen lovar er fattigdom, och uppmanar er att begå ondska, medan GUD lovar er förlåtelse från Honom, och nåd. GUD är Frikostig, Allvetande.

35:6. Djävulen är er fiende, så behandla honom som en fiende. Han bjuder endast in sina anhängare till att ha sin boning i Helvetet.

43:62. Låt inte djävulen avleda er; han är er ivrigaste fiende.

2:256. Det ska inte finnas något tvång i religion; den rätta vägen är nu tydlig från den felaktiga vägen. Den som fördömer djävulen och som tror på GUD, har det starkaste förbundet i sina händer; ett som aldrig brister. GUD är Den Som Hör, Allvetande.

76:3. Vi visade honom de två vägarna, sedan är han antingen tacksam, eller otacksam.


2:54. Minns att Moses sa till sitt folk, "O mitt folk, ni har kränkt era själar genom att dyrka kalven. Ni måste ångra er inför er Skapare. Ni ska utplåna era egos. Det är bättre för er i er Skapares ögon." Han räddade er. Han är Frälsaren, Barmhärtigast.


5:91. Djävulen vill provocera fram fientlighet och hat ibland er genom berusningsmedel och hasardspel, och distrahera er från att minnas GUD och från att iakttaga Kontaktbönerna (Salat). Kommer ni då att avstå?

5:92. Ni ska lyda GUD och ni ska lyda budbäraren, och var på er vakt. Om ni vänder er bort ska ni veta att vår budbärares enda uppgift är att effektivt förmedla budskapet.

5:93. De som tror och för ett rättfärdigt liv bär ingen skuld skuld genom att äta någon mat, så länge de iakttager budorden, tror och för ett rättfärdigt liv, och sedan bibehåller sin gudfruktighet och tro, och fortsätter iakttaga gudfruktighet och rättfärdighet. GUD älskar de rättfärdiga.

90: 4. Vi skapade människan för att arbeta hårt (för att rädda sig själv).

5. Tror han att ingen någonsin kommer att ställa honom till svars?

6. Han skryter, "Jag spenderade så mycket pengar!"

7. Tror han att ingen ser honom?

8. Gav vi honom inte två ögon?

9. En tunga och två läppar?

10. Visade vi honom inte de två vägarna?

11. Han borde välja den svåra vägen.

12. Vilken är den svåra vägen?

13. Befriandet av slavar.

14. Att ge mat, under svåra tider.

15. Föräldralösa som är besläktade.

16. Eller de fattiga i nöd.

17. Och att vara en av dem som tror, och uppmuntrar varandra till att vara ihärdiga, och uppmuntrar varandra till att vara snälla.

18. Dessa har förtjänat lycka.

6:121. Ät inte av det, över vilket GUDs namn inte har uttalats, för det är en avskyvärd handling. Djävlarna inspirerar de som förenats med dem till att argumentera med er; lyder ni dem kommer ni att vara idoldyrkare.*


7:199. Ni ska tillgripa förlåtelse, förespråka tolerans, och ignorera de okunniga.

200. När djävulen viskar en viskning till er, sök skydd hos GUD; Han är Den Som Hör, Allvetande.

201. Så fort djävulen närmar sig de rättfärdiga med en idé, minns de, varpå de kan se.

17:53. Säg till mina tjänare att behandla varandra på bästa möjliga sätt, för djävulen kommer alltid att försöka skapa osämja mellan dem. Djävulen är säkerligen människans ivrigaste fiende.

24:21. O ni som tror, följ inte Satans väg. Den som följer Satans väg bör veta att han förespråkar ondska och synd. Vore det inte för GUDs nåd gentemot er, och Hans förbarmande, skulle ingen av er renats. Men GUD renar vem Han än vill. GUD är Den Som Hör, Den Som Vet.

7:204. När Koranen reciteras ska ni lyssna till den och ta er i akt, så att ni ska kunna uppnå nåd.

205. Ni ska minnas er Herre inom er själva, öppet, privat, i tysthet, dag som natt; var inte omedvetna.*

206. De hos er Herre är aldrig för stolta för att dyrka Honom; de prisar Honom och prostrerar inför Honom.

DU OMFAMNAR VARJE SJÄL

OOh Allah!! Hur kan jag beskriva min kärlek för dig?! Just nu sitter jag uppe på ett högt berg och jag kan inte sluta beundra allt det fridfulla och vackra som du har skapat. Alla minimala detaljer har sin egen skönhet i sig och jag vill bara bekräfta till dig att jag ser dom, jag ser dom och jag känner tacksamhet. Du har skapat så många underbara, fridfulla platser där själen finner sinnesro och det är jag väldigt tacksam över. Det finns många inspirerande konstnärer som du har begåvat och det finns många skickliga fotografer som kan fånga en känsla på bild utav all skapelse, men den bästa konstnären är bara Du och den bästa formgivaren är bara Du. Det är Du som har skapat allt och All tacksamhet tillhör för evigt bara Dig.
 
Jag har så många gånger försökt beskriva min kärlek för dig och Ibland finner jag inga ord, ibland behövs inga ord heller för att du kan även förstå tystnaden inom oss. Du har tillträde till alla inre tankar och alla inre känslor som vi ej kan dölja ifrån dig, du kan höra varje själ utan ord.
 
Min tacksamhet tillhör bara Dig... Igår, Idag och Imorgon! <3