Vår kära Gud <3

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste!

Vi söker vår tillflykt hos dig vår Gud, från satan den förkastade, vi söker skydd hos dig vår Gud!

Vår Kung, vår Gud! Vår plikt, lojalitet, dyrkan, våra seder, våran liv och vår död är all tillägnad tll endast dig vår Gud. Du som är vårt ljus, du som är vår styrka! Öppna upp våran bröst för ditt ljus!

6:162. Säg, "Mina Kontaktböner (Salat) mina seder för dyrkan, mitt liv och min död, är alla tillägnade absolut endast GUD, universums Herre.

6:163. "Han har ingen partner. Detta är vad jag uppmanats tro, och jag är den förste att underkasta mig."

6:164. Säg, "Ska jag söka annat än GUD som herre, när Han är Herre över alla ting? Ingen själ drar nytta från annat än sina egna verk och ingen bär någon annans börda. Slutligen återvänder ni till er Herre, då Han informerar er om alla era tvister."

6:165. Han är Den som gjorde er till arvtagare av jorden, och Han upphöjde vissa av er över andra i rang, för att testa er enligt det Han givit er. Säkerligen, är er Herre effektiv på att verkställa straff, och Han är Förlåtare, Barmhärtigast.


Det är endast dig vi söker, det är endast dig vi vill göra nöjd! För vår bästa lön kommer från dig! Du som är den sanna kärleken, den sanna lyckan! Du som täcker alla våra behov. Du som har skapat oss till att dyrka endast dig vår Gud. Vår själ törstar efter dig, vår själ behöver endast dig. Du som alltid ger oss, du som alltid stöttar oss som en sann vän, som en sann Herre. Vi ser din makt, vi ser din härlighet! Endast dig vi vill prisa, endast dig söker vi till. All prisning, all ära tillhör endast dig o vår Herre. Vi älskar dig mer än allt annat, du betyder för oss mer än allt annat! Prisad vare vår Gud. Du är vår kärlek, du är vår styrka, du som alltid är oss nära! Vi tillhör endast hos dig och till dig kommer vi att återvända till. Vi hör och lyder dig vår Gud. Led oss på den raka vägen till dig, och lär oss den bästa vägen till dig vår Gud, och lära känna dig mer så vi må komma dig närmare och närmare! I vår ensamhet minns vi dig, bland folk minns vi dig. Du är Den som vi alltid minns och håller oss alltid närmast! Du vår Herre som är vårt allt! Det finns ingen annan gud än dig vår Gud. Prisad vare dig vår Gud för allt, tack så mycket vår Gud för allt! Det går inte beskriva med ord hur tacksamma vi är för dig! Prisad vare dig vår Gud <3


6:114. Ska jag söka annat än GUD som lagens ursprung, när Han har uppenbarat denna bok för er, fullt detaljerad?* De som fick skriften inser att den uppenbarats från er Herre, sanningsenligt. Ni ska inte hysa några tvivel.

115. Er Herres ord är fullständiga,* i sanning och rättvisa. Ingenting ska ersätta Hans ord. Han är Den Som Hör, den Allvetande.

117. Er Herre är fullt medveten om de som avviker från Hans väg, och Han är fullt medveten om de som är vägledda.

125. För den GUD vill vägleda, gör Han bröstet vidöppet för Underkastelse. Och den Han vill vilseleda, gör Han bröstet otåligt och ansträngt, likt den som klättrar mot skyn.* GUD placerar på så sätt en förbannelse över de som vägrar tro.

126. Detta är den raka vägen till er Herre. Vi har förklarat uppenbarelserna för människor som tar sig i akt.

127. De har förtjänat fridens boning hos sin Herre; Han är deras Herre och Mästare, som belöning för deras verk.

132. Alla kommer att uppnå en rang i förhållande till sina gärningar. Er Herre är aldrig omedveten om någonting de gör.

133. Er Herre är den Rike; besittare av all nåd. Om Han vill, kan Han avlägsna er och ersätta er med vem Han vill, precis som Han skapade er från andra människors avkomma.

134. Det som lovats er kommer att ske, ni kan aldrig undvika det.

135. Säg, "O mitt folk, gör ert bästa, vilket även jag kommer att göra. Ni kommer säkerligen att få veta vilka de yttersta vinnarna är." Utan tvivel, kommer de onda aldrig att lyckas.