Bönen

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Prisad vare Dig vår Herre, universums Herre

Domedagens Härskare

Endast Dig dyrkar vi vår Gud, Endast Dig ber vi om hjälp

Vägled oss på den rätta vägen till Dig,
Vägen som följs av de Du välsignat; ej på vägen av de som förtjänat vrede, ej heller av de som avviker.

Prisad vare Gud den Högsta!! Prisad vare Gud den Högsta!

Allting i himmlarna och på jorden prisar dig vår GUD, Du är den Allsmäktige, den Visaste.

Himmlarnas och jordens herravälde tillhör Dig vår Gud. Du kontrollerar liv och död, och Du är Allsmäktig.

Gud Du är Alfa och Omega. Du är den Yttersta och den Innersta. Du är fullt medveten om alla ting.

Du är Den som skapade himmlarna och jorden på sex dagar,* och antog sedan all auktoritet.

Du är med oss vart vi än må vara. Du vår Herre Ser allt vi gör.

Himmlarnas och jordens herravälde tillhör Dig. Alla ting kontrolleras av Dig vår Herre.

Du smälter samman natten med dagen, och smälter samman dagen med natten. Du är fullt medveten om de innersta tankarna.

Du är den Ende GUDen; det finns ingen annan gud än Dig vår Gud. Vår Gud Som Känner till alla hemligheter och tillkännagivelser. Han är Den Nådigaste, Barmhärtigast.

Du är den Ende GUDen; det finns ingen annan gud än Dig vår Gud. Kungen, den Heligaste, Friden, den Trognaste, den Överlägsne, den Allsmäktige, den Mäktigaste, den Ärbaraste. Prisad vare GUD; överlägsen behov av några partners.

Du är den Ende GUDen; Skaparen, Grundaren, Formgivaren. Alla dem vackraste namnen tillhör Dig vår Gud. Prisar Dig gör allting i himmlarna och på jorden. Gud Du är den Allsmäktige, Visast.

All prisning tillhör GUD; himmlarnas Herre, jordens Herre, universums Herre.

Prisad vare Dig vår Gud; Du som är himmlarnas och jordens Herre, Herren med det fantastiska herraväldet,

All makt i himmlarna och på jorden tillhör Honom. Han är den Allsmäktige, Visast.

Du är Den Ende som är gudomlig i himlen och gudomlig på jorden. Vår Gud Du är den Visaste, den Allvetande.

Upphöjd Över Allt Annat är Du vår Gud som besitter all makt i himmlarna och på jorden, och allting däremellan. Hos Dig finns kunskapen om Timmen (världens ände), och till Dig kommer vi att återvända till.

Prisar GUD gör allting i himmlarna och allting på jorden. Allt herravälde tillhör Honom, och alla lovord tillhör Honom, och Han är Allsmäktig.

Han är Den som skapade er, GUD Ser absolut allt ni gör.

Han skapade himmlarna och jorden för ett specifikt syfte,* formgav er och fulländade er design, till Honom är sedan det slutliga ödet.

Han känner till allting i himmlarna och på jorden. Och Han är medveten om allt ni döljer och allt ni tillkännager. GUD är fullt medveten om de innersta tankarna.

Du är den Enda Guden, Den Absolute Guden
Du har ingen början Du har ingen slut
det finns ingenting som kan liknas vid dig vår Gud.

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Säg, "Jag söker skydd hos gryningens Herre.

Från det onda bland Hans skapelser.

Från det onda i mörkret när det faller.

Från det onda hos bråkmakarna.

Från det onda hos de avundsjuka när de avundas."


Säg, "Jag söker skydd hos människornas Herre.

Människornas Kung.

Människornas gud.

Från det onda av lömska viskningar.

Som viskar in i människornas bröst.

Vare sig de är av jinner eller människor."

Min Herre, vägled mig till att vara tacksam över de välsignelser Du givit mig och mina föräldrar, och till att göra de rättfärdiga verk som förnöjer Dig. Av Din nåd, låt mig få vara bland Dina rättfärdiga tjänare." <3 <3 <3 <3 <3 <3


Prisad vare GUD som aldrig fått en son, ej heller har Han någon partner i Sitt kungadöme, ej heller behöver Han en medhjälpare utav svaghet,