Reflektera!

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste

Min Herre, jag söker skydd hos Dig från djävlarnas viskningar.

Och jag söker skydd hos Dig, min Herre, så att de inte kommer nära mig."

Vad är det vi människan lider av? Det är EGOT. Människan lider konstant av EGO, tyvärr. Det är något vi människor inte lägger så mycket märke till. Det är därför det är så mycket lidandet, så mycket hat, så mycket rasism, så mycket avundsjuka och så vidare. För EGOT vill ha ALLT för sig själv. Det var också för den delen satan den förkastade blev utslängd för. Den ansåg sig vara bättre än Adam, och ignorerade Guds direkta order. Den vill få oss att göra samma sak, allt för att gå emot Guds lagar. Det märker vi varje dag i vårt samhälle. Hur folk följer sina egon framför Gud. Folk som prioriterar sig själva först och för ha status, för kunna vara bättre än alla andra, för tjäna mer pengar för kunna bli upphöjd av andra människor, baktala om andra människor, göra dåliga verk, döma andra människor utan man ens känner dem. Man måste tänka så här, EGOT är som en svamp. Den attackerar en i visa fall, det är då man ska motverka det direkt med Guds ord. Till exempel, som jag använder mig av är reflektion för att motverka egot. Det har all tack vare Gud hjälpt mig så otrolig mycket och gör det fortfarande hela tiden. Det är som vi har en konstant inre Jihad inom oss själva. På vilket sätt reflekterar man? Jo om vi kollar här, till exempel: Egot kommer med en stark känsla att man är bättre än alla människor, så istället för att känna sig själv dålig över det, så reflekterar man då genom att fråga det, på vilket sätt är man bättre? Alla människor är bättre än mig, Gud är den enda som jag vill göra nöjd över. Man tar sin fokus på Gud, och när man börjar reflekterar emot det med Gud, då har man lyckats med Guds hjälp tatt bort egot från en och då har man mer och mer kontroll över det med Guds tillåtelse. Man måste kunna skilja vad som kommer från en och som inte kommer från en. För kunna döda EGOT ännu mer, följa Guds lagar och döda ens EGO som Gud säger i koranen. Varför uppmanar Gud oss till att minnas Honom hela tiden? Det får oss att komma närmare Gud, man blir starkare med Guds hjälp emot synder, och syndiga tankar som försöker ta över en.

Gud säger i koranen, dem troende tar den hårda vägen framför den lätta vägen. Det är lättare att tänka dåligt om andra, det är lättare att vara negativ som person, och se allt dåligt omkring sig, det är lättare att baktala om andra, det är lättare att göra dåliga verk, syndiga verk. Det är däremot hårdare att tänka positivare om allt, det är hårdare att motverka ondskan med godhet, att kunna förlåta andra, att kunna göra goda verk, att kunna följa Guds lagar. at kunna sprida godhet trots man möts av mörker, hjälpa sina medmänniskor. Dyrka Gud, minnas Gud. Det är den hårda vägen, att oavsett vad vilken än smärta man utsätter sig för man tar alltid Gud först! Att alltid vara evig tacksam till Gud oavsett vad. Gud har kontroll över alla ting! Valet är endast ditt! Antingen du väljer Gud eller inte!
*Happiness is submission to God*

38:73. Änglarna prostrerade, allesamman,

74. förutom Satan; han vägrade, var för arrogant, otacksam.

75. Han sa, "O Satan, vad hindrade dig från att prostrera inför det Jag skapat med Mina händer? Är du för arrogant? Har du gjort uppror?"

76. Han sa, "Jag är bättre än honom; Du skapade mig från eld, och skapade honom från lera."


2:268. Djävulen lovar er fattigdom, och uppmanar er att begå ondska, medan GUD lovar er förlåtelse från Honom, och nåd. GUD är Frikostig, Allvetande.

35:6. Djävulen är er fiende, så behandla honom som en fiende. Han bjuder endast in sina anhängare till att ha sin boning i Helvetet.

43:62. Låt inte djävulen avleda er; han är er ivrigaste fiende.

2:256. Det ska inte finnas något tvång i religion; den rätta vägen är nu tydlig från den felaktiga vägen. Den som fördömer djävulen och som tror på GUD, har det starkaste förbundet i sina händer; ett som aldrig brister. GUD är Den Som Hör, Allvetande.

76:3. Vi visade honom de två vägarna, sedan är han antingen tacksam, eller otacksam.


2:54. Minns att Moses sa till sitt folk, "O mitt folk, ni har kränkt era själar genom att dyrka kalven. Ni måste ångra er inför er Skapare. Ni ska utplåna era egos. Det är bättre för er i er Skapares ögon." Han räddade er. Han är Frälsaren, Barmhärtigast.


5:91. Djävulen vill provocera fram fientlighet och hat ibland er genom berusningsmedel och hasardspel, och distrahera er från att minnas GUD och från att iakttaga Kontaktbönerna (Salat). Kommer ni då att avstå?

5:92. Ni ska lyda GUD och ni ska lyda budbäraren, och var på er vakt. Om ni vänder er bort ska ni veta att vår budbärares enda uppgift är att effektivt förmedla budskapet.

5:93. De som tror och för ett rättfärdigt liv bär ingen skuld skuld genom att äta någon mat, så länge de iakttager budorden, tror och för ett rättfärdigt liv, och sedan bibehåller sin gudfruktighet och tro, och fortsätter iakttaga gudfruktighet och rättfärdighet. GUD älskar de rättfärdiga.

90: 4. Vi skapade människan för att arbeta hårt (för att rädda sig själv).

5. Tror han att ingen någonsin kommer att ställa honom till svars?

6. Han skryter, "Jag spenderade så mycket pengar!"

7. Tror han att ingen ser honom?

8. Gav vi honom inte två ögon?

9. En tunga och två läppar?

10. Visade vi honom inte de två vägarna?

11. Han borde välja den svåra vägen.

12. Vilken är den svåra vägen?

13. Befriandet av slavar.

14. Att ge mat, under svåra tider.

15. Föräldralösa som är besläktade.

16. Eller de fattiga i nöd.

17. Och att vara en av dem som tror, och uppmuntrar varandra till att vara ihärdiga, och uppmuntrar varandra till att vara snälla.

18. Dessa har förtjänat lycka.

6:121. Ät inte av det, över vilket GUDs namn inte har uttalats, för det är en avskyvärd handling. Djävlarna inspirerar de som förenats med dem till att argumentera med er; lyder ni dem kommer ni att vara idoldyrkare.*


7:199. Ni ska tillgripa förlåtelse, förespråka tolerans, och ignorera de okunniga.

200. När djävulen viskar en viskning till er, sök skydd hos GUD; Han är Den Som Hör, Allvetande.

201. Så fort djävulen närmar sig de rättfärdiga med en idé, minns de, varpå de kan se.

17:53. Säg till mina tjänare att behandla varandra på bästa möjliga sätt, för djävulen kommer alltid att försöka skapa osämja mellan dem. Djävulen är säkerligen människans ivrigaste fiende.

24:21. O ni som tror, följ inte Satans väg. Den som följer Satans väg bör veta att han förespråkar ondska och synd. Vore det inte för GUDs nåd gentemot er, och Hans förbarmande, skulle ingen av er renats. Men GUD renar vem Han än vill. GUD är Den Som Hör, Den Som Vet.

7:204. När Koranen reciteras ska ni lyssna till den och ta er i akt, så att ni ska kunna uppnå nåd.

205. Ni ska minnas er Herre inom er själva, öppet, privat, i tysthet, dag som natt; var inte omedvetna.*

206. De hos er Herre är aldrig för stolta för att dyrka Honom; de prisar Honom och prostrerar inför Honom.